Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" realizowany na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-299/13-00 zawartej w dniu 28 października 2013 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Całkowita wartość projektu: 8 439 561,00 PLN

Wartość dofinansowania: 8 439 561,00 PLN

Projekt ma na celu dostarczenie do 942 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie 10 gmin realizujących projekt tj. Wisznice, Jabłoń, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka, Wohyń, Milanów, Parczew, Konstantynów i Terespol darmowego Internetu w okresie realizacji projektu wraz z komputerem.

Projekt zaplanowany jest do 31 października 2015 r. i skierowany do mieszkańców 10 gmin partnerskich, którzy nie posiadają dostępu do Internetu, w szczególności:

 • gospodarstw domowych spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej

 • gospodarstw domowych spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych

 • osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym

 • dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych

 • rodzin zastępczych

 • rodzinnych domów dziecka

 • samotnych rodziców

 • osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych

 • dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z bardzo dobrymi wynikami w nauce, ze średnią ocen min. 4,5 zameldowane na pobyt stały na obszarze objętym projektem

W ramach projektu uczestnik otrzyma:

 • szkolenia stacjonarne z zakresu podstawowej obsługi komputerowa oraz Internetu wraz z materiałami szkoleniowymi

 • komputer z dostępem do Internetu (na podstawie umowy użyczenia) wraz z usługami serwisowymi

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa w Projekcie pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i Budżetu Państwa (15%).

Partnerzy Projektu:

Urząd Gminy Wisznice tel. 83 378 21 27

Urząd Gminy Jabłoń tel. 83 356 00 06

Urząd Gminy Podedwórze tel. 83 379 52 27

Urząd Gminy Rossosz tel. 83 378 45 57

Urząd Gminy Sosnówka tel. 83 379 30 43

Urząd Gminy Wohyń tel. 83 353 00 03

Urząd Gminy Milanów tel. 83 356 70 02

Urząd Gminy Konstantynów tel. 83 341 41 92

Urząd Miejski Parczew tel. 83 355 12 24

Urząd Miejski Terespol tel. 83 375 27 47