Partnerzy Projektu

Działające na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dniu 20 lutego 2013 r. Urzędy Gmin oraz Urzędy Miejskie wspólnie podjęły działania w zakresie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”.

 

Urząd Gminy Wisznice

Gmina Wisznice leży w pasie granicznym wschodniej Polski, na terenie Polesia Zachodniego, w bliskiej odległości od przejścia granicznego z Białorusią. Wisznice usytuowane są na skrzyżowaniu dwóch głównych szlaków komunikacyjnych w tej części województwa lubelskiego: drogi krajowej nr 63 Radzyń Podlaski – Sławatycze oraz drogi wojewódzkiej nr 812 Biała Podlaska – Krasnystaw. Obszar obejmujący ok. 173 km2 Gminy Wisznice zamieszkuje 5 448 osób w 16 sołectwach i ok. 1700 gospodarstwach domowych. Władze obecnej kadencji: Wójt – Piotr Dragan. Ostatnie lata dla Gminy Wisznice to przede wszystkim czas inwestycji w rozwój infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej, drogowej oraz kulturalnej z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowych (m. in. z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, programu INTERREG, RPO WL 2007 – 2013, PROW 2007 – 2013) – na realizację tych inwestycji pozyskano ponad 23 mln zł. Gmina Wisznice stawia również na rozwój kapitału ludzkiego poprzez realizację projektów finansowanych ze środków PO KL – „Równe szanse” – pozalekcyjne, bezpłatne zajęcia dla uczniów z języków obcych i nowoczesnych technologii, przedsiębiorczości oraz tańca, jak również „Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny” – realizowany jest przez Gminę Wisznice w partnerstwie z czterema sąsiednimi gminami; w ramach jego realizacji utworzono łącznie 16 nowych grup przedszkolnych dla dzieci w 5 partnerskich gminach. Dzieci – oprócz uczestnictwa w zajęciach wychowawczo – edukacyjnych uczestniczą również w spotkaniach z psychologiem i logopedą, uczą się też języka angielskiego. Wartość realizowanych projektów z PO KL to blisko 4,5 mln zł

Gmina Wisznice jest miejscem bogatym w zabytki kultury. Jednym z najbardziej interesujących jest wybudowana w 1875 r. cerkiew unicka (obecnie poddawana renowacji) oraz zabytkowy, zamknięty cmentarz z ok. 1800 r., na którym zostali pochowani m. in. członkowie rodziny Kraszewskich oraz powstańcy styczniowi. Wart uwagi jest również zespół kościoła parafialnego w Polubiczach (z przełomu XIX i XX w.). oraz murowany pałac w Horodyszczu z ok. 1818 r., projektu włoskiego architekta Antoniego Corazziego wraz z otaczającym parkiem z XVIII w. Poza zabytkami Gmina Wisznice zachwyca również piękną, nieskażoną przyrodą. Liczne gatunki fauny i flory, obszar Zbiornik Podedwórze – ostoja ptasia NATURA 2000 zachęcają nie tylko do wypoczynku i rekreacji, lecz także do rozwijania zainteresowań przyrodniczych.

 

Urząd Gminy Jabłoń

Gmina Jabłoń położona jest w województwie lubelskim, na południowo-zachodnim krańcu Polesia Lubelskiego. W skład gminy wchodzą następujące miejscowości : Dawidy, Gęś, Holendernia, Jabłoń, Kalinka, Kolano, Kolano-Kolonia, Kudry, Łubno, Paszenki, Puchowa Góra i Wantopol. Gminę zamieszkuje około 4 tysiące mieszkańców. Nasza gmina jest typowo rolnicza, a jej największym atutem jest środowisko naturalne, spokojna okolica, dobra baza wypoczynkowa, tereny lesiste obfitujące w zwierzynę. Dużym zainteresowaniem cieszą się zabytki Ziemi Jabłońskiej: neogotycki pałac Zamoyskich w Jabłoniu, pałac Łubieńskich w Kolanie, kościół neogotycki w Gęsi z przepięknymi barokowymi ołtarzami oraz kościół parafialny w Paszenkach – dawna cerkiew unicka. Na terenie gminy funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury wraz z dwoma filiami, Muzeum Augusta Zamoyskiego, pięć szkół podstawowych, gimnazjum oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Sieć biblioteczną tworzy biblioteka główna w Jabłoniu i trzy filie w Gęsi, w Kolanie i w Paszenkach.

 

Urząd Gminy Podedwórze

Gmina Podedwórze położona jest na należącej do Polesia Zachodniego Równinie Parczewskiej. W przeważającej części jest to teren nizinno-bagiennym znajdujący się wśród rozlewisk rzeki Zielawa oraz w strefie oddziaływania Kanału Wieprz-Krzna. Obszar Gminy zamieszkany jest przez 1835 mieszkańców w 13 sołectwach, których głównym zajęciem jest rolnictwo.

Walorem gminy jest czyste, nieskażone działalnością przemysłową środowisko, duże obszary dzikich łąk i torfowisk, lasy obfitujące w zwierzynę płową. Działalność kulturalną na terenie gminy prowadzą Zespół Placówek Oświatowych, Gminna Biblioteka Publiczna, stowarzyszenia regionalne, a także zespoły „Wrzeciono” i „Rumenok” - aktywne zespoły folklorystyczne podtrzymujące tradycję ludową Polesia Lubelskiego.

Największymi osiągnięciami Gminy Podedwórze są liczne inwestycje w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną, drogową, kulturalną, inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego, a także ochrony środowiska i wykorzystania zasobów naturalnych. Starania te zostały docenione i dzięki temu Gmina od kilku lat plasuje się w pierwszej dziesiątce gmin w kategorii pozyskanych i wykorzystanych funduszy zewnętrznych, zajmując również pierwsze miejsca w rankingu „Europejska Gmina, europejskie Miasto” Dziennika Gazety Prawnej i Gazety Samorządowej.

 

Urząd Gminy Rossosz

 

 

Urząd Gminy Sosnówka

Gmina Sosnówka leży w południowo-wschodniej części powiatu bialskiego stanowiącej fragment Polesia Lubelskiego. Znajduje się na zbiegu ważnych szlaków komunikacyjnych, w bliskim sąsiedztwie przejścia granicznego z Białorusią. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 14.843 ha. W skład administracyjny gminy wchodzi 13 sołectw, które zamieszkuje 2 649 mieszkańców. Przez teren gminy przebiega droga krajowa w kierunku przejścia granicznego w Sławatyczach.

Dominującym sektorem gospodarki jest rolnictwo, w którym pracuje 90% zatrudnionych. Duża ilość łąk i lasów nieskażonych działalnością produkcyjną nadaje gminie ekologiczny charakter. Wartościowym zasobem, jakim dysponuje Gmina Sosnówka jest niczym nie skażona przyroda, umiejscowiona pośród malowniczych pól i lasów oraz szereg zabytków znajdujących się w okolicznych miejscowościach. Posiadane walory krajobrazowe oraz sąsiedztwo zabytków sakralnych i kulturowych również sprzyjają rozwojowi turystyki.

Tradycje historyczne obszaru Gminy Sosnówka związane są silnie z miejscowością Romanów, a także rodem Kraszewskich, gdzie obecnie mieści się zespół pałacowo parkowy w Romanowie oraz Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego. Muzeum otoczone jest zabytkowym parkiem, na terenie którego znajduje się kaplica pod wezwaniem św. Anny.

 

Urząd Gminy Wohyń

Gmina Wohyń położona we wschodniej części powiatu radzyńskiego zajmuje powierzchnię 178 km2 i należy do większych w powiecie. Ludność gminy liczy około 7500 osób. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest rolnictwo. W gminie jest zarejestrowanych około 200 podmiotów gospodarczych, z których należy wyróżnić choćby zakłady ZEMAT, INDOS, WELMAX PAPER Sp. z o. o. posiadające certyfikaty unijne. W 2011 roku Gmina Wohyń otrzymała wyróżnienie w konkursie „Samorząd Przyjazny Biznesowi 2011” za sprzyjanie rozwojowi podmiotów gospodarczych. Perspektywy rozwoju gminy należy upatrywać w nabierającej coraz większego znaczenia drodze nr 63, z Radzynia do przejścia granicznego z Białorusią w Sławatyczach. W Gminie dostęp do telefonu i wodociągu posiada niemal 100% mieszkańców. Aktualnie trwa dalsza rozbudowa infrastruktury komunalnej, zakończono budowę komunalnej oczyszczalni ścieków, rozwijana jest sieć kanalizacyjna i drogowa.

 

Urząd Gminy Milanów

Gmina Milanów leży w województwie lubelskim w odległości 70 km od Lublina i 55 km od Białej Podlaskiej. Na terenie gminy znajduje się 10 wsi o łącznej liczbie 4.328 mieszkańców (stan na 31.12.2006 r.). W skład gminy wchodzą miejscowości: Rudno, Radcze, Rudzieniec, Kopina, Okalew, Milanów, Kostry, Czeberaki, Cichostów i Zieleniec. Powierzchnia gminy wynosi 117 km 2 (11.667 ha). Gmina Milanów jest gminą wiejską o charakterze typowo rolniczym. Największym bogactwem naturalnym gminy są piękne lasy, obfitujące w jagody, grzyby oraz zwierzynę łowną. Szczególną atrakcją jest rezerwat „Czarny Las”.

 

Urząd Gminy Konstantynów

Gmina Konstantynów obejmująca obszar 8706 ha, położona jest w północno-wschodniej części powiatu bialskiego. Północna jej część opiera się o rzekę Bug co w znacznym stopniu stanowi o walorach przyrodniczych i krajobrazowych okolic Konstantynowa. Teren gminy obejmuje fragment Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” oraz obszary objęte siecią Natura 2000. Naturalne uwarunkowania sprzyjające rozwojowi turystyki na terenie gminy dopełniają liczne zabytki architektury świeckiej i sakralnej. Konstantynów jest ważnym węzłem drogowym na skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych nr 811 Sarnaki Biała Podlaska i nr 698 Siedlce –Terespol. Gmina liczy ok. 4200 mieszkańców.

 

Urząd Miejski Parczew

Parczew położony centralnie w północnej części województwa lubelskiego jest ważnym, lokalnym szlakiem komunikacyjnym. Zbiegają się tu drogi z wielu kierunków: Łęcznej, Włodawy, Lubartowa, Międzyrzeca Podlaskiego, Radzynia Podlaskiego, Białej Podlaskiej, Sosnowicy, a oddalone o 50 km przejście graniczne w Sławatyczach stanowi jednocześnie wschodnią granicę Unii Europejskiej.

Dzisiejszą tożsamość stolicy powiatu parczewskiego wyznaczają jego zasoby naturalne: nieskażone powietrze, czysta woda, cisza, otwarte przestrzenie, rozlegle kompleksy leśne, bogactwo gatunków fauny i flory oraz zabytki o zróżnicowanych wartościach kulturowych. Parczew to miasto zielone i bardzo czyste. Wyjątkowo dbamy o ekologię, a zlokalizowane w jednej dzielnicy na obrzeżu miasta zakłady przemysłowe nie są uciążliwe dla środowiska. Nasi mieszkańcy to ludzie przyjaźni, kreatywni i otwarci. Parczew jest miastem bezpiecznym, wygodnym i przyjaznym środowisku.

Przemiany ustrojowe w Polsce skłoniły nas do podjęcia szeregu działań, które czynią dzisiaj z Gminy Parczew miejsce atrakcyjne pod względem inwestycyjnym, turystycznym i wypoczynkowym.

Dostrzegając możliwości i korzyści jakie dały samorządom europejskie i rządowe programy pomocowe, Gmina Parczew aktywnie ubiega się o środki zewnętrzne. Pomimo skromnego budżetu kwota zrealizowanych przez Gminę inwestycji w latach 2007-2014, wraz ze środkami własnymi, wyniosła znacznie ponad 50 mln zł, co uplasowało nas na czołowych miejscach w województwie lubelskim w różnego rodzaju rankingach.

Jesteśmy niedużym, ale nowoczesnym i przyjaznym dla inwestorów miastem. Wygodnie się u nas mieszka, dobrze pracuje, realizuje pasje i wypoczywa. Dokładamy wszelkich starań, aby zbudować mieszkańcom godziwe i przyjazne warunki bytowe. Zapewniamy bezpieczeństwo i rozwój. Jesteśmy przyjaznym i otwartym europejskim miastem.

 

Urząd Miejski Terespol

Miasto Terespol usytuowane jest na lewym brzegu rzeki Bug zajmuje powierzchnię 10,2 km2. Leży na terenie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który charakteryzuje się typowymi łęgami nadrzecznymi z naturalnymi zespołami łąkowo - pastwiskowymi. Biegnie tędy ważny korytarz komunikacyjny Europy: Paryż - Berlin - Warszawa - Terespol - Brześć - Mińsk - Moskwa (droga E-30 i linia kolejowa E-20). W Terespolu dynamicznie rozwija się handel (zwłaszcza hurtowy), usługi spedycyjne i transportowe, a także przetwórstwo rolno - spożywcze. Ogromny wpływ na rozwój miasta mają trzy przejścia z Białorusią: drogowe i kolejowe w Terespolu oraz drogowe dla samochodów TIR w Koroszczynie.