Wybrano wykonawców na realizację dostaw i usług

5 lipca 2014

Gmina Wisznice jako Lider Projektu przeprowadziła postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy dostaw i usług w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny".

Dochowując wszelkich starań, żeby uzyskać najlepszy możliwie produkt od dostawców, na podstawie złożonych ofert dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie wszystkich czterech części przedmiotowego zamówienia obejmujących: szkolenia, dostawę komputerów, zapewnienie stałego dostępu do Internetu oraz Help-Desk (wsparcie techniczne).